Hem fukt

  fukt

  624
  0
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Fukt i material och luft

  Mättnadsånghalten är den maximala ånghalt en volym kan nå vid en viss temperatur, och korresponderar till en relativ fuktighet om 100 %. Mättnadsånghalten är temperaturberoende, ju högre temperatur desto högre mättnadsånghalt.
  Mättnadsånghalten är den maximala ånghalt en volym kan nå vid en viss temperatur, och korresponderar till en relativ fuktighet om 100 %. Mättnadsånghalten är temperaturberoende, ju högre temperatur desto högre mättnadsånghalt.

  Fukt betyder i allmänhet vatten bundet i ett material eller vattenånga i luft. Fukt är av stor betydelse för såväl materialegenskaper som materialets beständighet. Fuktkvoten, andelen fukt i ett material, anges oftast i kilogram vatten per kilogram torrvikt eller i viktprocent. Relativ fuktighet (RF) i material är ett mått på vattnets tillstånd, det vill säga hur ”fuktigt” materialet är. RF i olika material kan jämföras; det kan inte fuktkvoter.

  Fuktfixering i material – sorptionskurva

  Material kan innehålla stora mängder fukt även om det står i fuktjämvikt med omgivande luft. Fukt är bundet på olika sätt i materialstrukturen. På alla inre ytor kan vattenmolekyler vara adsorberade i ett tunt skikt, några molekyllager tjockt. Sambandet mellan fuktinnehåll i ett material och hur fuktigt det är ges av materialets sorptionskurva. Denna visar fuktkvoten, eller fukthalten, som funktion av den relativa fuktigheten RF. Sorptionskurvan är obetydligt temperaturberoende. Sorptionskurvans temperaturberoende är visserligen litet, men kan vara viktigt att ta hänsyn till vid till exempel noggranna mätningar av RF i material. Temperaturberoendet är några tiondels procent RF per grads temperaturändring. Observera att temperaturberoendet är positivt, det vill säga att RF ökar då temperaturen ökar; tvärtom emot vad som gäller för luftfuktighet.

  Fuktskador i byggmaterial

  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Många byggnadsmaterial sväller respektive krymper då de absorberar eller avger fukt. Förhöjd fukthalt i organiska material kan möjliggöra tillväxt av mögel, trämaterial utvecklar röta eller svampangrepp. Förhöjd fuktighet i byggnadsmaterial påverkar dess egenskaper. Trä får till exempel en minskad hållfasthet som minskar med dess fuktkvot. Kraftiga förändringar i fukthalt kan också leda till att virke slår sig eller vrider sig när det torkar eller när fuktigheten tilltar. Isolering får en sämre isolerande förmåga med en ökande fukthalt i materialet. Metaller drabbas vid för hög fuktighet av korrosion och plaster förlorar ibland vissa önskvärda egenskaper när fukthalten blir för hög, beroende på att i plastmaterial kan upp till flera procent vatten tas upp i materialet.

  Betong och tegel och andra porösa material som absorberar fukt kan vid för hög vattenmättnadsgrad drabbas av frostsprängningar när temperaturen sjunker under -0°C , mikrobiell påväxt som mögel och alger ökar i tillväxt.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot mögel och fukt