60-talshus - header för hustyper

På 60-talet byggde man enplansvillor i tegel. Processen var rationell med prefabricerade delar. Det blev ekonomiskt att investera i ett eget boende och byggandet tog fart i landet.

Typiskt för 60-talshus

 • Enplansvilla i tegel
 • Skorsten utanför fasadliv
 • Ospröjsade fönster och vädringslucka
 • Flacka tak
 • Flera fasadmaterial på samma hus
 • Liggande mörklaserad träpanel
 • Uppvärmning med oljepanna
 • Bekväm, praktisk och billig inredning
 • Plast, papp och plywood
 • Småmönstrat
 • Lågmälda färger

Vad kännetecknar 60-talshus?

60-talet präglades av framtidstro och tillväxt; en period som kallas rekordåren. Miljonprogrammet lanserades 1965, och även om det är känt för sina flerfamiljshus, byggdes det också många småhus. Efterfrågan på småhus steg och byggnadsprocessen rationaliserades med grova dimensioner och former till följd.

Det typiska 60-talshuset är en enplansvilla i tegel. Nästan 90 % av alla enfamiljshus som byggdes under perioden, bestod av ett plan. Grunden var ofta gjuten, men även krypgrund användes flitigt. Olika fasadmaterial kontrasterades mot varandra och taket hade vanligtvis en flack lutning.

Uppvärmning och energi på 60-talet

På 60-talet var oljepanna och vattenburen värme standard. Idag väljer många att byta ut oljepannan mot exempelvis en luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump för mer ekonomisk uppvärmning. Värmekällan värmer också husets tappvatten.

Vid byte från eldning till exempelvis en värmepump, måste du se till att pannrummet får värme, när spillvärmen från eldningen går förlorad. Detta är lätt ordnat, med en ny radiator. Du bör också kontrollera så att ventilationen (se nedan) i huset är tillräcklig, eftersom eldning gynnar luftflödet.

Glöm inte att elsystemet kan behövas ses över i 60-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Ordlista

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Krypgrund: En grundkonstruktion med en luftficka mellan mark och hus, som isolerar mot markens kyla.

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Miljonprogrammet: Ett program för byggande av bostäder mellan 1965-1975, då runt 100 000 bostäder skulle byggas varje år.

Rekordåren: Tiden mellan Andra världskriget och oljekrisen på 70-talet. En period med stark tillväxt och stadig inflation.

Självdragsventilation: Huset konstrueras så att ventilationen sker automatiskt med hjälp av naturlagarna. Läs mer

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Vattenburet uppvärmningssystem: Huset värms med hjälp av vatten som går genom rör till radiatorer eller golvvärme. Ett effektivt system som inte hindras av stängda dörrar. Läs mer

Läs mer:
Värmepumpar

Fukt i 60-talshus

60-talshus har ofta problem med fukt och mögel. Detta beror exempelvis på att husbyggen skulle vara rationella och billiga, och att man använde nya tekniker och material.

Många hus byggdes på krypgrund under 60-talet. En riskkonstruktion, som ofta får problem med mögel. Samtidigt kan man åtgärda problemen relativt enkelt och få ett välmående hus. Det är svårare att åtgärda problem med de plattor på mark och källare (också riskkonstruktioner), som byggdes med invändig isolering. Ofta byggde man med reglar mot betongen, som sedan har sugit upp fukt och sprider mögel in i huset.

Efter oljekrisen och senare tiders fokus på låg elförbrukning har man ofta vidtagit energieffektiva åtgärder i 60-talshuset. Det kan röra sig om byte till en värmepump, byte av fönster eller tilläggsisolering. Sådana förbättringar försämrar som regel ventilationen, vilket kan leda till problem med fukt. Fuktproblem kan också uppstå i gamla badrum och tvättstugor, eller när huset får nya invånare som duschar längre. Läs vidare om 60-talets ventilation nedan.

Läs mer:
Effektiva åtgärder mot fukt på vind och i krypgrund

60-talets ventilation

På 60-talet var självdragsventilation fortfarande standard. När man sedan har bytt till mer välisolerade fönster, isolerat mera och bytt till en värmekälla utan eldning, blir självdragsventilationen undermålig. Kontrollera därför om ventilationen är tillräcklig, eftersom dålig ventilation kan leda till hälsoproblem och att huset drabbas av fuktproblem som mögel och röta. Att installera nya friskluftsventiler eller till och med mekanisk frånluft är förvånansvärt enkelt, om detta skulle behövas, och på så vis kan man slippa onödiga problem.

Ohälsosamma material kan finnas i 60-talshuset, exempelvis radonhaltig blåbetong, asbest, tryckimpregnerat virke, formaldehyd i spånskivor  eller PCB. God ventilation minskar riskerna med skadliga material i huset, även om det naturligtvis även är bra att byta ut olämpliga material.

Läs mer:
Smarta ventilationslösninggar för 60-talshuset

Till föregående årtionde Till samlingssidan Till nästa årtionde

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här